ماده ۱۸۹ قانون تجارت

ماده ۱۸۹ قانون تجارت
علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده ۱۴۱ مجمع عمومی فوق‌العاده، شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش سرمایهٔ شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه، به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود و سرمایهٔ شرکت از حداقل مقرر در ماده ۵ این قانون کمتر نگردد.

تبصره: کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهمبه صاحب آن انجام می‌گیرد.

بهرام غریب آزادی ، کارشناس ارشد حقوق