امیرقلعه نویی:این دنیا چهل سال عمر هنری به شما بدهکار است!
مطالب پیشنهادی