اعتبارات جدول شماره 17 نه تنها نظارت پذیر که عملیاتی می شود
۲۴ام دی ۱۳۹۶ تحقیق

گام بلند بودجه ۹۷ در ساماندهی اعتبارات فرهنگی

اعتبارات فرهنگی که تا دیروز بدون نظارت توزیع می شد حالا باید برای تخصیص ادله قانع کننده نیز داشته باشد.

مطالعات آموزشی؛

حذف جدول شمراه ۱۷ از لایحه بودجه سال ۹۷ اقدامی است که خرسندی بسیاری از نمایندگان مجلس و فعالان حوزه فرهنگ را در پی داشت. حالا محمد علی وکیلی ، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از زیر و بم این حذف سخن می گوید. وی تاکید دارد اعتباراتی که در سال های گذشته تحت عنوان جدول شمراه ۱۷ به دستگاه ها و اشخاص داده می شد امسال نه تنها در ردیف بودجه تحت نظارت قرار گرفته بلکه عملیاتی نیز شده است و باید برای دریافت آن نهادی همچون وزارت ارشاد بر حسب عملکرد در راستای تخصیص آن قانع شود!

 محمدعلی وکیلی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با مطالعات آموزشی در خصوص حذف جدول شمراه ۱۷ از لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: دولت خود این جدول را در لایحه پیشنهاد داد و کمیسیون تلفیق نیز با این موضوع موافقت کرد ، البته پیش از تصمیم کمیسیون تلفیق برای حذف این جدول، در کمیسیون فرهنگی نیز مصوب شد تا این جدول ساماندهی و شیوه تخصیص اعتبار به صورت خام حذف شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب گفت : حذف این جدول از لایحه بودجه به معنی حذف اعتبارات ان نیست بلکه در کمیسیون فرهنگی بحث شده بود که اعتبارات این حوزه ساماندهی شود به این معنی که در ردیف  دستگاه هایی مثل وزارت ارشاد که نظارت پذیر هستند بیاید.

وی ادامه داد : در حال حاضر در لایحه کار ساماندهی انجام شده است و اعتبارات این موسسات و اشخاصی که در بودجه ردیف در ردیف  وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات قرار گرفت  تا هم نظارت پذیر شود و هم دیوان محاسبات بتواند به موضوع هزینه کرد و نظارتی ان  دسترسی داشته باشد.
وکیلی با تاکید بر این که اعتبارات فرهنگی همچون بسیاری ازردیف های دیگر بودجه به صورت عملیاتی است گفت:  پیش فرض لایحه ۹۷ عملکرد است به این معنا که هیچ دستگاهی ردیف قطعی ندارد و بودجه عملیاتی نوشته شده است .

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد :  ممکن است موسسه ای بتواند بر اساس عملکرد در وزارت ارشاد از خود دفاع کند و بودجه بگیرد و ممکن است نتواندبگیرد، علاوه بر این که به هیچ وجه بودجه در سال ۹۷ اسمی نخواهد بود تا دیوان محاسبات و مجلس امکان نظارت داشته باشند.


مطالب پیشنهادی